Vejledning for fondsansøgere

Thomas B. Thriges Fond yder støtte til formål, der er til gavn for dansk erhvervsliv, fortrinsvis industri og håndværk:

 

1)   ved hjælp til fremme af sådanne videnskabelige og uddannelsesmæssige formål, der af fondsbestyrelsen skønnes at have betydning for erhvervslivets trivsel og/eller
2)  ved støtte på anden måde til institutioner, foretagender eller personer, hvis virksomhed  af fondsbestyrelsen skønnes at have betydning for erhvervslivet.

           

             

Enkeltpersoner, grupper, institutioner og organisationer, der søger økonomisk støtte til et projekt, hvis idé, struktur og formål klart befinder sig inden for rammerne af fondens fundats, kan indsende motiveret ansøgning til fondens sekretariat.

Ansøgning om bevilling udformes med redegørelse for projektet, dets formål, økonomi, finansiering og med oplysning om ansøgerens tidligere virke. Det er vigtigt, at formålets betydning for dansk erhvervsliv dokumenteres. Gerne med bilags- og referencemateriale, f.eks. i form af udtalelser fra erhvervsvirksomheder og brancheforeninger. Fondens sekretariat er gerne behjælpelig ved spørgsmål om ansøgningens formulering og om hensigtsmæssig dokumentation. 

Ansøgningen indsendes i 1 eksemplar. Eventuelle bilag i form at trykt materiale, illustrationer og lignende, der ikke er egnet til fotokopiering, dog i 6 eksemplarer.