ANSØGNING

Thomas B. Thriges Fond træffer på sine bestyrelsesmøder beslutning om, hvem der modtager økonomisk støtte.

Ansøgningsfrister i 2024 er: 8. januar, 6. maj og 30. september. Ansøgninger skal være modtaget på sekretariatets e-mailadresse senest på de nævnte datoer. Ansøgninger kan i særlige tilfælde behandles uden for de anførte tidsfrister. Ansøgninger skal dog fremsendes minimum 6 uger forud for aktivitetens begyndelse.

Ansøgninger, der imødekommes, vil modtage besked ca. 6 uger efter fristernes udløb.

Ansøgninger, som ikke kan imødekommes, modtager ikke nærmere besked om afslag.

Thomas B. Thriges Fond har tilsluttet sig Uddannelses- og Forskningsministeriets Danish Code of Conduct for Research Integrity. Institutioner og enkeltpersoner, som ønsker støtte til videnskabelige formål, forventes at efterleve Danish Code of Conduct for Research Integrity.

Der henvises til Fondens uddelingspraksis under fanen  Formål.

Ad 1

Dette Word-dokument bedes anvendt som forside til ansøgningen. [Klik på linket og tryk save/gem, før skemaet udfyldes. Forsiden skal sendes i Word-format sammen med  det følgende materiale til sekretariatet@thrigesfond.dk]. Ansøgningen udformes med redegørelse for projektet, dets formål, økonomi, finansiering og med oplysning om ansøgerens tidligere virke. Det er vigtigt, at formålets betydning for dansk erhvervsliv dokumenteres. Gerne med bilags- og referencemateriale, fx i form af udtalelser fra erhvervsvirksomheder og brancheforeninger. Eventuelle publikationslister skal kun omfatte ansøgers væsentligste publikationer og maksimalt 10.

  • Der ydes sædvanligvis ikke støtte inden for det medicinske, biotekniske eller bygge-/bygningstekniske område.
  • Der ydes ikke støtte til prototypefremstilling, produkt-/produktionsmodning eller virksomhedsopstart.

Ad 2

Dette Word-dokument bedes anvendt som forside til ansøgningen. [Klik på linket og tryk save/gem, før skemaet udfyldes. Forsiden skal sendes i Word-format sammen med  det følgende materiale til sekretariatet@thrigesfond.dk]. Ansøgningen vedlægges personlige oplysninger (CV), eksamenspapirer, udtalelser fra arbejdsgiver/uddannelsesinstitution m.m., budget med finansieringsplan og andet, der kan være relevant til vurdering af ansøgeren og formålet.

  • Der ydes ikke støtte til ansøgere, som ikke har opnået en kandidatgrad.
  • Der ydes ikke støtte til LL.M.-studier eller lign.
  • Der ydes ikke støtte til erhvervs-ph.d.-studerende, idet disse bør kunne støttes af den virksomhed, de er tilknyttet.
  • Der ydes som altovervejende hovedregel ikke støtte under uddannelse i Danmark, herunder meritgivende studieophold eller til delstudier i udlandet inden afsluttet kandidatstudium i Danmark.
  • Der ydes ikke støtte til uddannelser mv., der er påbegyndt. Såfremt aktiviteters påbegyndelse ligger forud for de ovenfor opgive tidsfrister eller påbegyndes inden for 6 uger efter tidsfristen, så kan ansøgningen i særlige tilfælde behandles uden for de oplyste tidsfrister. Ansøgningen skal dog forsat fremsendes minimum 6 uger forud for aktivitetens begyndelse.
  • Der ydes ikke støtte til uddannelser mv., der er afsluttet på tidspunktet for ansøgningens behandling.

Ansøgningen sendes til sekretariatet@thrigesfond.dk