FORMÅL

Thomas B. Thriges Fond yder støtte til to formål:

 1. Projekter, der er til gavn for dansk erhvervsliv, primært industri og håndværk
 2. Uddannelseslegat til videregående supplerende erhvervsmæssig uddannelse ved udenlandske universiteter

Uddelingspraksis:

Det er alene fondsbestyrelsens afgørelse at prioritere blandt de modtagne ansøgninger.

Ad 1

Der ydes økonomisk støtte til fremme af sådanne videnskabelige og uddannelsesmæssige formål, der af fondsbestyrelsen skønnes at have betydning for erhvervslivets trivsel og/eller ved støtte på anden måde til institutioner, foretagender eller personer, hvis virksomhed af fondsbestyrelsen skøn­nes at have betydning for erhvervslivet.

 • Der ydes typisk støtte til uddannelses- og forskningsinstitutioner, uddannelsesfaglige fo­r­eninger og organisationer, museums- og lignende oplysningsvirksomhed til brug for kam­pagner, særudstillinger, konferenceafholdelse, anskaffelse af teknisk udstyr og lign.
 • Der ydes typisk støtte inden for de naturfaglige og erhvervsfaglige områder.
 • Ved støtte til forskningsinstitutioner forventes det, at den pågældende forskningsinstitution generelt efterlever Uddannelses- og Forskningsministeriets Danish Code of Conduct for Research Integrity.
 • Der ydes typisk støtte i størrelsesordenen 30.-100.000 kr., i enkelte tilfælde højere.
 • Der lægges ved beslutning om støtte vægt på omfanget af anden opnået støtte samt gra­den af egenfinansiering.
 • Der ydes sædvanligvis ikke støtte inden for det medicinske, biotekniske eller bygge-/byg­ningstekniske område.
 • Der ydes ikke støtte til prototypefremstilling, produkt-/pro­duk­tions­mod­ning eller virksomhedsopstart.

Ad 2

Der ydes støtte til enkeltpersoner, der har en kandidatgrad samt tilknytning til et dansk universitet eller højere læreranstalt, og som efter nogle års relevant erhvervserfaring ønsker en videregående sup­ple­ren­de erhvervsmæssig uddannelse ved udenlandske universiteter. For juridiske kandidater kræves tillige advokatbestalling.

 • Det er primært ph.d.-studerende og postdocs med speciale inden for tekniske områder som mekanik, kom­po­sit­ma­te­rialer, svagstrøm, mikrobølger, elektromekanik, der kan komme i betragtning ved udlandsophold eller ved fore­læggelse af egne forskningsresultater i udlandet. Der ydes også støtte til andre STEM-relaterede områder samt til forretningsorienterede områder f.eks. ledelse, økonomi og IT, mens der ikke ydes støtte inden for de bioteknisk og medicinske og hermed beslægtede områder.
 • Der ydes typisk støtte i størrelsesordenen 10.-30.000 kr. ved deltagelse i konferencer eller udlandsophold af kortere varighed i forbindelse med fremlæggelse af egne forsk­nings­re­sultater. Ved længerevarende studie- og forskningsophold i udlandet kan der und­ta­gel­ses­vis ydes støtte med et højere beløb.
 • Ved støtte til enkeltpersoner forventes det, at den pågældende i sit forskningsmæssige vir­ke generelt efterlever Uddannelses- og Forskningsministeriets Danish Code of Conduct for Research Integrity.
 • Der lægges ved beslutning om støtte vægt på omfanget af anden opnået støtte samt gra­den af egenfinansiering. For ph.d.-studerende lægges der særlig vægt på graden af med­fi­nansiering fra instituttets side.
 • Der ydes ikke støtte til LL.M.-studier eller lign.
 • Der ydes ikke støtte til erhvervs-ph.d.-studerende, idet disse bør kunne støttes af den virk­somhed, de er tilknyttet.
 • Der ydes som altovervejende hovedregel ikke støtte under uddannelse i Danmark, her­un­der meritgivende studieophold eller til delstudier i udlandet inden afsluttet kan­di­dat­stu­dium i Danmark.
 • Der ydes ikke støtte til uddannelser mv., der er påbegyndt eller afsluttet på tidspunktet for an­søg­ningens behandling.